CDO

Print

Chief Development Officer Pithoragarh

Vandana IAS
Vikas Bhawan, takana Pithoragarh.
Phone. 05964-225336
Fax : 05964-225336

S.NO

NAME OF  CDO

FROM

TO

1

Dr. Girish Chandra Pandey (PCS)

11-07-1992

05-07-1994

2

Sh. Surendra Kumar Maheshwari (PCS)

05-07-1994

23-09-1995

3

Sh. T Venkatesh (IAS)

09-10-1995

07-08-1996

4

Dr. Rakesh Kumar (IAS)

19-08-1996

06-08-1997

5

Sh. Kashi Ram (PCS)

10-11-1997

15-04-1999

6

Sh. N S Negi (PCS)

07-12-1999

29-08-2000

7

Sh. R K Sudhanshu (IAS)

10-08-2001

02-05-2002

8

Sh. Amit Negi (IAS)

28-07-2003

13-08-2004

9

Sh. R Meenakshi Sundaram (IAS)

06-08-2004

19-04-2005

10

Sh. Jagdish Chandra Bhatt (PCS)

07-12-2005

31-08-2008

11

Sh. H C Semwal (PCS)

15-12-2008

26-09-2009

12

Sh. Ashish Joshi (IAS)

01-10-2009

13-04-2010

13

Dr.  R Rajesh Kumar (IAS)

30-08-2010

12-10-2011

14

Sh. Ashok Kumar (PCS)

13-10-2011

16-05-2012

15

Dr. Raghav Langer (IAS)

28-05-2012

20-07-2013

16

Dr. Anand Shrivastava (PCS)

17-08-2013

18-09-2014

17

Sh Vinod Goswami(PCS)

23-12-2014

25-05-2016

18 Dr Ashish kumar Chauhan (IAS) 06.06.2016  04.10.2017
19 Ms. Vandana (IAS)
10.10.2017